Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
4.2 кВт/хоног
845 кг

38.199.000₮

Экогранд 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
4.2 кВт/хоног
920 кг

41.999.000₮