Бохир цэвэрлэх станцууд

Экогранд 100100 хүний
22 м3/хоногт
15.6 кВт/хоног
2250 кг

95.999.000₮

Экогранд 7575 хүний
15 м3/хоногт
8.5 кВт/хоног
1500 кг

65.999.000₮

Экогранд 5050 хүний
10 м3/хоногт
4.8 кВт/хоног
1200 кг

52.999.000₮

Экогранд 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
4.2 кВт/хоног
920 кг

41.999.000₮

Экогранд 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
3.2 кВт/хоног
650 кг

32.999.000₮

Экогранд 2020 хүний
4.0 м3/хоногт
2.8 кВт/хоног
600 кг

22.499.000₮

Экогранд 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
2.3 кВт/хоног
380 кг

17.299.000₮

Экогранд 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.8 кВт/хоног
440 кг

10.599.000₮

Экогранд 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.95 кВт/хоног
300 кг

8.499.000

Экогранд 66 хүний
1.2 м3/хоногт
0.9 кВт/хоног
276 кг

7.299.000₮

Экогранд 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
240 кг

6.799.000₮

Экогранд 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
230 кг

6.299.000₮

Экогранд 33 хүний
0.6 м3/хоногт
0.9 кВт/хоног
230 кг

5.899.000₮