Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
2890 кг

188.999.000₮

Евробион 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2280 кг

133.199.000₮

Евробион 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1445 кг

89.199.000₮

Евробион 7575 хүний
15 м3/хоногт
9.7 кВт/хоног
1140 кг

58.199.000₮

Евробион 5050 хүний
10 м3/хоногт
7.3 кВт/хоног
910 кг

48.199.000₮

Евробион 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
4.2 кВт/хоног
845 кг

38.199.000₮

Евробион 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
3.2 кВт/хоног
715 кг

27.499.000₮

Евробион 2020 хүний
4.0 м3/хоногт
3.7 кВт/хоног
350 кг

18.199.000₮

Евробион 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
3.0 кВт/хоног
220 кг

14.999.000₮

Евробион 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
200 кг

8.999.000₮

Евробион 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
150 кг

7.599.000₮

Евробион 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
130 кг

5.999.000₮

Евробион 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
120 кг

5.499.000₮