Бохир цэвэрлэх станцууд

Пробио 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
300 кг

8.699.000₮

Пробио 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
220 кг

7.399.000₮

Пробио 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
150 кг

5.699.000₮

Евробион 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
2890 кг

188.999.000₮

Евробион 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2280 кг

133.199.000₮

Евробион 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1445 кг

89.199.000₮

Евробион 7575 хүний
15 м3/хоногт
9.7 кВт/хоног
1140 кг

58.199.000₮

Евробион 5050 хүний
10 м3/хоногт
7.3 кВт/хоног
910 кг

48.199.000₮

Евробион 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
4.2 кВт/хоног
845 кг

38.199.000₮

Евробион 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
3.2 кВт/хоног
715 кг

27.499.000₮

Евробион 2020 хүний
4.0 м3/хоногт
3.7 кВт/хоног
350 кг

18.199.000₮

Евробион 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
3.0 кВт/хоног
220 кг

14.999.000₮

Евробион 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
200 кг

8.999.000₮

Евробион 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
150 кг

7.599.000₮

Евробион 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
130 кг

5.999.000₮

Евробион 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
120 кг

5.499.000₮

Экогранд 100100 хүний
22 м3/хоногт
15.6 кВт/хоног
2250 кг

95.999.000₮

Экогранд 7575 хүний
15 м3/хоногт
8.5 кВт/хоног
1500 кг

65.999.000₮

Экогранд 5050 хүний
10 м3/хоногт
4.8 кВт/хоног
1200 кг

52.999.000₮

Экогранд 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
4.2 кВт/хоног
920 кг

41.999.000₮

Экогранд 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
3.2 кВт/хоног
650 кг

32.999.000₮

Экогранд 2020 хүний
4.0 м3/хоногт
2.8 кВт/хоног
600 кг

22.499.000₮

Экогранд 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
2.3 кВт/хоног
380 кг

17.299.000₮

Экогранд 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.8 кВт/хоног
440 кг

10.599.000₮

Экогранд 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.95 кВт/хоног
300 кг

8.499.000

Экогранд 66 хүний
1.2 м3/хоногт
0.9 кВт/хоног
276 кг

7.299.000₮

Экогранд 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
240 кг

6.799.000₮

Экогранд 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
230 кг

6.299.000₮

Экогранд 33 хүний
0.6 м3/хоногт
0.9 кВт/хоног
230 кг

5.899.000₮

Астра 300300 хүний
60 м3/хоногт
38.4 кВт/хоног
5320 кг

269.999.000₮

Астра 250250 хүний
50 м3/хоногт
38,4 кВт/хоног
4340 кг

199.999.000₮

Астра 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
3360 кг

189.999.000₮

Астра 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2660 кг

139.999.000₮

Астра 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1680 кг

90.999.000₮

Астра 7575 хүний
15 м3/хоногт
9.7 кВт/хоног
1080 кг

59.999.000₮

Астра 5050 хүний
10 м3/хоногт
7.3 кВт/хоног
900 кг

49.999.000₮

Астра 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
6.6 кВт/хоног
750 кг

39.999.000₮

Астра дабл 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
150 кг

6.099.000₮

Астра 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
5.9 кВт/хоног
650 кг

29.999.000₮

Астра 2020 хүний
4,0 м3/хоногт
3.7 кВт/хоног
540 кг

14.999.000₮

Астра 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
3.0 кВт/хоног
420 кг

15.799.000₮

Астра 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
355 кг

9.399.000₮

Астра 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
290 кг

8.099.000₮

Астра 66 хүний
1.2 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
210 кг

6.899.000₮

Астра 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
220 кг

6.399.000₮

Астра 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
150 кг

5.799.000₮

Астра 33 хүний
0.6 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
120 кг

5.299.000₮

Астра дабл 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
355 кг

9.999.000₮

Астра дабл 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
290 кг

8.399.000₮

Астра дабл 66 хүний
1.2 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
250 кг

7.199.000₮

Астра дабл 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
220 кг

6.699.000₮