Бохир цэвэрлэх станцууд

Астра 300300 хүний
60 м3/хоногт
38.4 кВт/хоног
5320 кг

269.999.000₮

Астра 250250 хүний
50 м3/хоногт
38,4 кВт/хоног
4340 кг

199.999.000₮

Астра 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
3360 кг

189.999.000₮

Астра 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2660 кг

139.999.000₮

Астра 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1680 кг

90.999.000₮

Астра 7575 хүний
15 м3/хоногт
9.7 кВт/хоног
1080 кг

59.999.000₮

Астра 5050 хүний
10 м3/хоногт
7.3 кВт/хоног
900 кг

49.999.000₮

Астра 4040 хүний
8.0 м3/хоногт
6.6 кВт/хоног
750 кг

39.999.000₮

Астра дабл 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
150 кг

6.099.000₮

Астра 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
5.9 кВт/хоног
650 кг

29.999.000₮

Астра 2020 хүний
4,0 м3/хоногт
3.7 кВт/хоног
540 кг

14.999.000₮

Астра 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
3.0 кВт/хоног
420 кг

15.799.000₮

Астра 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
355 кг

9.399.000₮

Астра 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
290 кг

8.099.000₮

Астра 66 хүний
1.2 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
210 кг

6.899.000₮

Астра 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
220 кг

6.399.000₮

Астра 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
150 кг

5.799.000₮

Астра 33 хүний
0.6 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
120 кг

5.299.000₮

Астра дабл 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
355 кг

9.999.000₮

Астра дабл 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
290 кг

8.399.000₮

Астра дабл 66 хүний
1.2 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
250 кг

7.199.000₮

Астра дабл 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
220 кг

6.699.000₮